Категория: Равен достъп

  • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ“РАВЕН ДОСТЪП“

    В ПГИТ“Проф.д-р А.Златаров“ двама старши учители по информатика и ИТ – Илияна Иванова и Надежда Манчевска – започнаха работа по Дейност 3 на проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Специфичната цел е да се създадат условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и […]