Автор: admin

 • ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ“РАВЕН ДОСТЪП“

  В ПГИТ“Проф.д-р А.Златаров“ двама старши учители по информатика и ИТ – Илияна Иванова и Надежда Манчевска – започнаха работа по Дейност 3 на проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Специфичната цел е да се създадат условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и […]

 • Предстоящо междуучилищно събитие по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

  С презентация на добри педагогически практики в преодоляването на обучителни затруднения по природни науки ще участва ПГИТ в междуучилищна дейност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, която ще се осъществи на 28.06.2022г. в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-с.Кавракирово. В екипа на златаровци ще участват старши учителят по физика и астрономия Фатиме Изирова, старши учителят по химия и […]

 • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

  ПГИТ“Проф.д-р А.Златаров“ кандидатства с проект по националната програма на МОН  „Заедно в изкуствата и спорта“. Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за тяхната мотивация, за развиване на […]

 • Иновативно училище

  Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните […]

 • Иновации в действие

  МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в програмата1.2.1. „Участие в мобилност за популяризиране […]

 • Проект „Ученически практики-2“

  Изпълнението на проект „Ученически практики – 2“ подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда и създаване и функциониране на учебно-тренировъчни фирми по професии и специалности с приоритетно значение за икономиката, свързани с тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България, както и в съответствие с Интегрираните териториални стратегии за развитие на […]

 • Проект “Професионална практика в Европа – моят успешен професионален старт” по програма ЕРАЗЪМ +

  Какво представлява „Еразъм+“? „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.). В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването […]

 • Проект „Образование за утрешния ден“ (BG05M2ОP001-2.012-0001)

  Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование заинтелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСФ – 85% и 15% от Държавния бюджет на Република България). С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии […]

 • Проект „Подкрепа за успех“

  Проект „Подкрепа за успех“ е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както […]