Иновации в действие


МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“
1.1. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“
1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в програмата
1.2.1. „Участие в мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на българските средни училища в Прага и в Братислава
МОДУЛ 2: Форуми за иновации в образованието
2.1. Регионални форуми Конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието, организирани на регионален принцип
2.2. Национални форуми Конференции за популяризиране на иновациите в образованието, в училищата, в страната с участие на педагогически специалисти, ученици, представители на висши училища и научни институти, регионални управления на образованието и др
МОДУЛ 3: „Създаване на условия за иновации в образованието“
3.1 Администриране и актуализиране на уеб-базирана платформа за дейностите по програмата
3.2. Мониторинг от МОН и РУО по изпълнение на програмата и дейностите по координация и съдействие за организиране и провеждане на форумите за образователни иновации
3.3. Дейност от МОН по публичност и информиране относно програмата
3.4. Научноизследователски анализ на резултатите от реализираните иновации и обмен на иновации между училищата
Обща цел
Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, уеб-базираната платформа и създаване на мрежа на иновативните училища.
Конкретни (специфични) цели
1. Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация, общите цели и задачи.
2. Създаване на работещи връзки между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. По-активно включване на учениците в иновативните процеси.
3. Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
4. Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики:
4.1. Актуализиране на уеб базираната платформа за обмяна на информация.
4.2. Администриране на уеб базирана платформа за подпомагане изграждането на мрежата на иновативни училища и училища, търсещи и прилагащи иновативни практики.
5. Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.
6. Научен анализ на иновациите в училищното образование.
Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и подзаконовите актове създават условия и подкрепа за творчески работещите училища и учители за реализиране на иновативни дейности в училищата и утвърждаване на училища със статут „иновативно училище“.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната, които имат готовност да създават и прилагат иновации, наличието на информационна платформа и реализиране на мобилност за иновации и добри практики.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *