Иновативно училище


Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Целта на българската мрежа на иновативните училища е успешната интеграция на различните елементи за иновация.


Характеристики на иновативното училище

  1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Обучението е адаптирано, всеобхватно, мотивиращо и съобразено със ЗПУО и държавните образователни стандарти. Въвеждат се високи стандарти на обучение в класната стая. Учениците са ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност и развиват умения за критично мислене. Всички иновации следва да имат за цел повишаване на качеството на образованието.
  2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по?успешно с предизвикателствата пред себе си.
  3. Иновативно управление и организация на учебния процес. Директорите прилагат ефективни управленски модели и осигуряват професионалното израстване на педагогическите специалисти, осигурявайки и развивайки учебно-възпитателна и социално-емоционална среда, която насърчава ученическото развитие. Целта е да се създаде училищна среда, в която училищен персонал, родители и ученици се ценят един друг и допринасят за изграждане на атмосфера на уважение към личността, толерантност, емпатия и перспектива,
  4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество Учителите работят професионално за успеха и подобряването на учебния процес в класните стаи и училището. Те имат възможност за професионално развитие в една среда на непрекъснато усъвършенстване, учене през целия живот и зачитане на качествата на другия.

От началото на учебната 2020/2021 година ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Петрич е първата професионална гимназия в областта с иновативен статут. 

Проектът  за иновации включва нови методи на преподаване на български език и литература, история и информационни технологии, които първо са внедрени в девети клас. Чрез компетентностния подход, ситуационни игри, поставяне на индивидуални решения, „обърнати класни стаи“, дискусии се осъществява интердисциплинарно обучение, като част от учебното съдържание по БЕЛ и история се преподава и респективно усвоява чрез информационните технологии.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *