Проект „Образование за утрешния ден“ (BG05M2ОP001-2.012-0001)


Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСФ – 85% и 15% от Държавния бюджет на Република България).

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.


Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

В ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ се работи по проект ОУД още от стартирането му през 2019 г. Осъществява се обучение на ученици по Дейност 6 от проекта: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

За изпълнение на дейността в ПГИТ се сформират два вида клубове по интереси – базови и за напреднали, в които се включват ученици от VIII до X клас. Обучението включва следните пет области:

 1. Грамотност за данни и информация
  1.1. Преглеждане, търсене и филтриране на информация
  1.2. Определяне на потребност от информация
  1.3. Оценяване на информация
  1.4. Съхраняване и извличане на информация
 2. Създаване на дигитално съдържание
  2.1. Разработване на съдържание
  2.2. Интегриране и преработване на информация
  2.3. Авторски права и лицензи
  2.4. Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти
  2.5. Програмиране
 3. Комуникация и сътрудничество
  3.1. Взаимодействие чрез технологии
  3.2. Споделяне на информация и съдържание
  3.3. Участие в онлайн гражданско общество
  3.4. Сътрудничество чрез дигитални канали
  3.5. Етични указания
  3.6. Управление на дигиталната идентичност
 4. Решаване на проблеми
  4.1. Решаване на технически проблеми
  4.2. Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии
  4.3. Предлагане на технологични решения на конкретен проблем
  4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност
 5. Информационна сигурност
  5.1. Защита на устройствата
  5.2. Защита на данните и дигиталната идентичност
  5.3. Защита на здравето
  5.4. Защита на природата

Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, следва да получава удостоверение за преминато обучение.

Клубове в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич за 2021/2022:

 • „Мултимедиен свят“ – 8-ми и 9-ти клас (15 ученици)

Клубове в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич за 2020/2021:

 • „На Ти с IT“ – 9-ти клас (15 ученици)

Клубове в ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Петрич за 2019/2020:

 • „Базови дигитални умения“ – 8-ми клас (15 ученици)
 • „Ключови дигитални умения“ – 8-ми клас (15 ученици)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *